Sabiedrības garīgās dzīves padziļināšana

Aktīvie projekti

Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Dievs manī! Dievs tevī!”

338€ no 10,000€
14 Ziedojumi

Projekta atskaite

Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Dievs manī! Dievs tevī!”

338€ no 10,000€ savāktajiem līdzekļiem

Sociālo mediju informatīvā kampaņa “Dievs manī! Dievs tevī!” ir 12 dokumentālo video sērija ar ekumenisku saturu, kas veidota ar mērķi veicināt baznīcas vēsturiskās sašķeltības pārvarēšanu un visu konfesiju apvienošanos.

Katrā no 12 plānotajiem video paredzēts atspoguļot atšķirīgu konfesiju pārstāvju diskusijas par kādu konkrētu, sabiedrībā vienmēr aktuālu tēmu, kas ir apskatīta gan Bībelē, gan citu reliģiju pamatnostādnēs (piemēram, tēma par partnerattiecībām un laulību, par mīlestību, par bērnu audzināšanu, par naudas pelnīšanu, kā arī par reliģiju).

Kampaņas uzdevums ir caur parauga sniegšanu rosināt sabiedrību kļūt atvērtākiem un iecietīgākiem pret citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem, rosināt meklēt kopīgās, ne atšķirīgās ticības iezīmes katrā no mums, kā arī rosināt kļūt drosmīgākiem un brīvākiem veidot sarunas ar līdzcilvēkiem par savu ticību, iekšējo pārliecību par Dievu; rosināt sabiedrību veidot dialogu un dalīties pieredzē par Dieva klātbūtnes piedzīvošanu un saskarsmi ar Augstāko savā dzīvē gan klātienē, gan sociālajos tīklos.

Katras pilnās diskusijas garums plānots līdz 40 minūtēm. Par katru uzņemto video plānots veidot arī vidēji minūti garu reklāmas rullīti.

Pus gada laikā pēc video uzņemšanas tos plānots publicēt katoļu informatīvajā medijā Katolis.lv un tam pakārtotajos sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter un YouTube. No katras intervējamās personas sniegtā satura plānots veidot arī rakstus, citātus un citas publikācijas izplatīšanai publiskajā telpā.

Plašāku sabiedrību plānots informēt ar Latvijas kristīgo un citu sabiedrisko mediju starpniecību (piemēram, preses relīžu izsūtīšanu). Plānots veikt arī satura sponsorēšanu sociālajā tīklā Facebook.

Projektam saziedotā nauda tiks novirzīta video filmēšanas un satura apstrādes izmaksu segšanai un ar to saistītajām darbībām: operatora, gaismotāja, skaņas speciālista, montāžas speciālista darbs, interviju transkriptu veidošana un tulkošana, scenāriju izstrāde, publicitātes veidošana u.c., tajā skaitā plānošana un organizatoriskie darbi.

Ar jūsu sniegto atbalstu sabiedrība tiks iedrošināta pārvarēt baznīcas vēsturisko sašķeltību un tiks rosināta visu konfesiju apvienošanās.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide

705€ no 6,250€
77 Ziedojumi

Projekta atskaite

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide

705€ no 6,250€ savāktajiem līdzekļiem

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu iecerēts veidot kā digitālu, katoļu sabiedriskajā medijā Katolis.lv publisku brīvpieejas rīku, kurā katrs interesents varētu uzzināt sev interesējoša termina nozīmi.

Vārdnīcā plānots sniegt skaidrojumus gan ikdienā bieži lietotiem reliģiskiem terminiem, kā, piemēram, altāris, Baznīca, priesteris, bīskaps, Kristības, laulības un daudziem citiem, kā arī retāk lietotiem, līdz ar to grūtāk uztveramiem reliģiskajiem terminiem, piemēram, diakons, lajs, mitra, pallijs, sakraments, sutana un daudziem citiem.

Baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas izveide un tās bezmaksas pieejamība palīdzētu veidot dziļāku sabiedrības izpratni par baznīcas tradīcijām un tās mācību, vēsturi, ikdienas notikumiem un svētkiem, iekšējo struktūru. Reliģisko terminu skaidrojumu pieejamība sniegtu ticīgajiem un pārējai sabiedrībai pamatzināšanas jautājumos par Baznīcu, tādējādi mazinot aizspriedumus un veicinot savstarpēju dialogu.

Vārdnīcas sagatavošanas darbi uzsākti 2020. gadā. Projekta pirmajā posmā tiks skaidroti termini, kas saistīti ar Baznīca struktūru. Vārdnīcas satura sagatavošanu un sastādīšanu veic pr. Tadeušs Ciesļaks, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna.

Projektam saziedotā nauda tiks novirzīta baznīcas terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas satura apkopošanai, vizuālajam noformējumam, redaktūrai un korektūrai, kā arī apkopoto datu ievadīšanai vietnes katolis.lv sistēmā (programmēšanai) un sistēmas uzturēšanai.

Ar jūsu sniegto atbalstu tiks veicināta izpratnes veidošanās par kristietību sabiedrībā un rosināta savstarpēja saprašanās starp reliģiskas pārliecības cilvēkiem un pārējo sabiedrību.

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€

Aktīvie projekti

Breviāra tulkošana

940€ no 15,000€
29 Ziedojumi

Projekta atskaite

Breviāra tulkošana

940€ no 15,000€ savāktajiem līdzekļiem

Breviārs (no latīņu valodas vārds brevis – īss) ir Romas katoļu Baznīcas lūgšanu grāmatu komplekts 5 sējumos. Tas sevī ietver lūgšanu apkopojumu, kas ir obligātas garīdzniekiem un arī konsekrētajām personām, bet kuras izmanto arī laji. Breviārs sastāv, galvenokārt, no psalmiem un citiem Svēto Rakstu un Baznīcas Tradīcijas tekstu fragmentiem, taču tur ir arī himnas, dziedājumi, lūgumi.

Tā kā Breviāra lūgšanas notiek zināmās stundās, tās tiek sauktas arī par “Stundu liturģiju”. Jau Vecās Derības psalmos lasām: “Septiņreiz dienā es slavēju Kungu.” (Ps 119,164)

Šajā Breviārā no septiņām liturģiskajām stundām, kas tiek praktizētas Baznīcā, ir ievietotas tikai piecas. Tās ir domātas visiem ticīgajiem, lai arī viņi varētu piedalīties lūgšanu liturģijā, ko praktizē garīdznieki un klosterļaudis. Tā kā Breviāra teksti lielākoties ņemti no Svētajiem Rakstiem, tas nozīmē, ka Dieva godināšanai tiek izmantots paša Dieva Vārds.

Breviāra paraugizdevums ir latīņu valodā, bet oriģinālie tā sākotnējie teksti ir daudzās valodās, tādēļ tā tulkošanā ir nepieciešams iesaistīt daudzus speciālistus – gan lingvistikā, gan teoloģijā, filoloģijā u.c., kas tulkošanu veiks no latīņu, grieķu, spāņu, franču, vācu, poļu un citām valodām, izmantojot jau arī esošos tulkojumus uz dažādām valodām. Šāds lūgšanu grāmatu komplekts latviešu valodā līdz šim nav bijis.

Breviāra izdošana latviešu valodā būtu vēsturisks notikums Romas katoļu Baznīcā Latvijā. Jūsu sniegtais atbalsts palīdzēs mums sasniegt šo mērķi, kas sekmēs kristīgo vērtību nostiprināšanu mūsu sabiedrībā.

Pāvests Pāvils VI sacījis: “Kad liturģiskā lūgšana kļūst par cilvēku personīgo lūgšanu, tad rodas saikne starp liturģiju un visu kristīgo dzīvi. Jo ticīgo dzīve dienu un nakti ir kā nemitīga liturģija, kad ticīgie sevi veltī, lai ar mīlestību kalpotu Dievam un cilvēkiem, piedaloties Kristus darbā, kurš ar savu Upuri svētīja visu cilvēku dzīvi.” (Apustuliskā konstitūcija “Laudis canticum”)

Kā vēlaties ziedot?
Kas veic ziedojumu?

Ziedo ar karti
Šis ir drošs SSL šifrēts maksājums.
Noteikumi

Ziedojuma summa: 5.00€