Par Katolis.lv

Katolis.lv ir Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes sabiedriskais medijs, kura darbību nodrošina Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA). Katolis.lv publicē aktuālo informāciju par būtiskākajiem notikumiem, kas saistīti ar katoļu Baznīcas darbību Latvijā, nodrošina pieejamību vienotai draudžu un priesteru datu bāzei, sniedz pamatinformāciju par katoļu Baznīcas darbības principiem.

Tāpat sabiedriskajā medijā Katolis.lv ir pieejami Svēto Rakstu, kā arī dažādu ikdienas un īpašiem gadījumiem veltītu lūgšanu un citi teksti. Atrodama arī informācija par Baznīcas svētajiem, Baznīcas iekšējo struktūru, reliģisko terminu vārdnīca un cita ticīgajai tautai un pārējai sabiedrībai noderīga informācija.

Katolis.lv mērķis ir informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par katoļu Baznīcā pieejamajām norisēm un iespējām, ko Baznīca kā organizācija sniedz sabiedrībai.

Mēs ticam, ka, sekojot Kristus aicinājumam mīlēt vienam otru un nest Labo Vēsti pasaulē, varam ne tikai piedāvāt informāciju par notikumiem Baznīcā un tās īstenotajiem projektiem, bet arī vairot ticību, cerību un mīlestību mūsu valstī, mūsdienu sabiedrībā un katrā indivīdā. Mateja evaņģēlijā ir teikts, ka “iededzinājis sveci, neviens neliek to zem pūra” (Mt. 5, 15), tāpēc aicinām vairot šīs vērtības kopā, rakstot un ziņojot mums par notikumiem Jūsu draudzēs un kopienās, lai par Jūsu aktivitātēm, labās prakses piemēriem, sasniegumiem un notikumiem uzzinātu arī citi.

Esi ar mums, lai kopā veicinātu garīgo atdzimšanu Latvijā!