Ziedošanas politika

  1. Ziedojums

Ziedojums ir finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod biedrībai “Katoļu baznīcas informācijas aģentūra”, turpmāk – Biedrība, tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai.

  1. Ziedojuma mērķis

2.1. Ziedotājs, veicot maksājumu, var norādīt konkrētu ziedojuma mērķi, kas nozīmēs, ka ziedojums tiks izlietots konkrētajam norādītajam projektam un tādā apmērā, kādu ziedotājs individuāli pēc personīgiem ieskatiem būs norādījis maksājumā.

2.2. Ja ziedotājs maksājuma mērķī konkrētu projektu nav norādījis, ziedojums uzskatāms par vispārēju ziedojumu, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem.

  1. Ziedojumu izlietojums

3.1. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti tā projekta mērķu sasniegšanai, kam tie ir ziedoti. Biedrība uzrauga, lai ziedotie līdzekļi tiktu izmantoti tieši tiem mērķiem, kādi projekta līdzekļu vākšanas laikā ir prezentēti ziedotājiem, norādot tos ziedot.katolis.lv interneta vietnē, un kuri atbilst Biedrības statūtiem.

3.2. Gadījumā, ja no Biedrības neatkarīgu notikumu rezultātā projektam, kura labā ir veikti ziedojumi, nav iespējams izmantot saziedotos līdzekļus Biedrība:

3.2.1. pēc ziedotāja pieprasījuma atgriež ziedotos līdzekļus ziedotājam identiskā apjomā un veidā, kādā tie tika ziedoti;

3.2.2. ja ziedotājs nepieprasa ziedojuma atgriešanu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas ziedot.katolis.lv interneta vietnē, patur tiesības neizlietotos līdzekļus novirzīt vispārējā ziedojumā, ar turpmāku mērķi tos izlietot citiem projektiem atbilstoši statūtos norādītajiem mērķiem.

  1. Ziedojumu atcelšana

Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami, izņemot 3.2.punktā aprakstītajos gadījumos.

  1. Ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumu grozījumi

Biedrībai ir tiesības veikt izmaiņas šajos ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumos. Izmaiņas tiek publicētas ziedot.katolis.lv interneta vietnē. 

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

  • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu.
  • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  • Iepazīties ar biedrības finanšu un darbības pārskatiem, kā arī ziedojumu izlietojumu.
  • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.