Par Katolis.lv

Katolis.lv ir Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes sabiedriskais medijs, kura darbību nodrošina Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA). Katolis.lv publicē aktuālo informāciju par būtiskākajiem notikumiem, kas saistīti ar katoļu Baznīcas darbību Latvijā, nodrošina pieejamību vienotai draudžu un priesteru datu bāzei, sniedz pamatinformāciju par katoļu Baznīcas darbības principiem.

Tāpat sabiedriskajā medijā Katolis.lv ir pieejami Svēto Rakstu, kā arī dažādu ikdienas un īpašiem gadījumiem veltītu lūgšanu un citi teksti. Atrodama arī informācija par Baznīcas svētajiem, Baznīcas iekšējo struktūru, reliģisko terminu vārdnīca un cita ticīgajai tautai un pārējai sabiedrībai noderīga informācija.

Katolis.lv mērķis ir informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par katoļu Baznīcā pieejamajām norisēm un iespējām, ko Baznīca kā organizācija sniedz sabiedrībai.

Mēs ticam, ka, sekojot Kristus aicinājumam mīlēt vienam otru un nest Labo Vēsti pasaulē, varam ne tikai piedāvāt informāciju par notikumiem Baznīcā un tās īstenotajiem projektiem, bet arī vairot ticību, cerību un mīlestību mūsu valstī, mūsdienu sabiedrībā un katrā indivīdā. Mateja evaņģēlijā ir teikts, ka “iededzinājis sveci, neviens neliek to zem pūra” (Mt. 5, 15), tāpēc aicinām vairot šīs vērtības kopā, rakstot un ziņojot mums par notikumiem Jūsu draudzēs un kopienās, lai par Jūsu aktivitātēm, labās prakses piemēriem, sasniegumiem un notikumiem uzzinātu arī citi.

Esi ar mums, lai kopā veicinātu garīgo atdzimšanu Latvijā!

Par KABIA

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) ir biedrība, kas darbojas Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes pārvaldībā. Biedrība organizē un nodrošina Rīgas arhidiecēzes sabiedriskā medija un sociālo tīklu kontu katolis.lv darbību, ziedošanas platformas ziedot.katolis.lv darbību, sniedz atbalstu arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča ikdienas darbu organizēšanā, veic Rīgas arhidiecēzes, administratīvos, juridiskos, grāmatvedības, mārketinga un citus organizatoriskos procesus, kā arī ierosina un īsteno projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijā.

Biedrības mērķi:

  • nodrošināt dažādu informatīvo pakalpojumu sniegšanu par notikumiem Romas katoļu Baznīcas Latvijā un ārpus tās;
  • iniciēt projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijas sabiedrībā.

KABIA Logo

KABIA logo simbolizē garīgas un laicīgas dzīvesvienību. Logo sastāv no divām pamatkrāsām – sarkanas un olīvzaļas. Sarkanā krāsa nozīme dzīvību un mīlestību, enerģiju un spēku. Zaļo krāsu saistām ar zemi, dziedināšanu, augšanu, cerību, izturību un harmoniju.

Logo centrālais elements ir balodis, kas ir šķīstības un nevainības simbols. Tas ir Svētā Gara simbols. Spārni norāda uz ātrumu, atbrīvošanu un drošību. Vērīgi ieskatoties logo,  var saskatīt vēl divus elementus –  eņģeli, kas ir vēstnesis, un sveci, kas uztur gaismu.